1/هری پاتر کدام یک از شخصیتهای زیر است؟
الف/هیچکدام
ب/عله
ج/خودش
د/هرسه مورد
2/لرد ولدمورت چیست؟
الف-عنصری با موهای قرمز
ب-عنصری با چشمان قرمز
ج-عنصری با لپهای قرمز
د-عنصری کچل
3/بلاتریکس لسترنجس............است
الف-عشق
ب-عشق
ج-عشق
د-هرسه مورد
4/ققنوس چیست؟
الف-نوعی کفتر آتشین
ب-پرنده ای که همه را گیرآورده
ج-کفی
د-کفتر آسلام
5/عوامل جذب هری به هاگوارتز چیست؟
الف-دخترهای گروه گریفیندور بخصوص جینی
ب-دخترهای گروه هافلپاف بخصوص جینی
ج-دخترهای گروه اسلی بخصوص جینی
د-دخترهای هاگوارتز بخصوص جینی
6/سن تقریبی دامبلدور را حدس بزنید؟
الف-ژوراسیک
ب-تریاس
ج-کرتاسه
د-پرکامبرین پسین
7/نام کتاب جدید هری پاتر چیست؟
الف-ملت سرکار
ب-قاتلین رولینگ
ج-سایت جادوگران
د-هری به دنبال جینی
8/نام دیگر اسنیپ را بیان کنید!
الف-فرشته
ب-سوروس
ج-حلزون
د-روغن بادام
9/کاراصلی محفل ققنوس چیست؟
الف-پرورش ققنوس
ب-مقابله با سوتی های هری
ج-مقابله با فجایع آفریده دست هری
د-مقابله با ققنوس وهری
10/دامبلدور چگونه به دارفانی آویخته شد؟
الف-خودش راازدست هری دار زد
ب-خودش راازدست هری مسموم کرد
ج-خودش راازدست هری آتش زد
د-خودش راازدست هری ترکاند!
11/چرا لرد کچل است؟!
الف-از دست هری موهایش را کنده
ب-از روغن موهای اسنیپ زده کچل شده
ج-مده
د-لردی که مو نداره،ناجینی خبرنداره
12/هرمیون کیست؟
الف-مامور منکرات
ب-اعصاب خورد کن متحرک
ج-خرخون،بچه مثبت،عوضی،(...)
د-همه موارد فوق
13/مرگخواران چه کسانی هستند؟
الف-عاشقان موهای لرد
ب-شیفتگان موهای لرد
ج-دیوانگان موهای لرد
د-علافان لرد
14/دلیل زخم هری چیست؟
الف-خورده زمین سرش اوف شده
ب-در نبردی خیابانی سرش اوف شده
ج-خودش مرض داشته سرش رو اوف کرده
د-رعدوبرق بهش خورده بعد جاش مونده